RMUTT dormitory management system

โดย วิทธวัช เจริญศรี, ฐิติมา  จุลโพธิ และ ณัฐพร นุ่มสกุล

ปี 2557

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรองรับการทำงานในลักษณะการจัดการระบบจองหอพักและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ดูแลในส่วนของการจัดการหอพัก มีระบบสาธารณูปโภค การออกใบเสร็จรับเงิน การแจ้งเตือนผู้เช่าผ่านทางอีเมล์และโปรแกรมมือถือ เมื่อเกินกำหนดการชำระค่าเช่าและค่าน้ำ ค่าไฟ การดูรายละเอียดของหอพักหรือห้องพัก การตรวจสอบค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อมูลการแจ้งซ่อม การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวการเช่าของผู้เช่าผ่านทางเว็บไซต์ (Web site) ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง จากการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารอย่างไม่เป็นระบบ อาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลต่างๆได้ จึงทำให้การค้นหาข้อมูลมีความยากลำบากหรืออาจจะไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน ปราศจากการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้โครงงานนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

จากการออกแบบและจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้การทำงานของผู้ดูแลมีการจัดการและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และยังทำให้ผู้ดูแลและผู้เช่าติดต่อกันได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น