โดย เฉลิมศักดิ์  กาชัย,เสกศักดิ์ ชาญโพธิ์ และ พงศ์พันธ์ ทับจีน

ปี 2557

บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education) เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน มคอ.จะจัดเก็บตาม Template ในรูปแบบของไฟล์เอกสารที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับจัดเก็บข้อมูล มคอ. ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Web Application (ASP.NET, C#) เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวจึงทำให้การจัดเก็บ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลใน มคอ. มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันนั้นเมื่อถึงระยะเวลากำหนดส่งเอกสาร มคอ.จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางรูปแบบ Electronic Mail (E-mail)