Thai namecard to contact application for android phone

โดย ธนรัช สงวนสุข, ชาญชัย  ผึ่งผาย และ ธีรวุธ จิตพรมมา

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการจัดเก็บนามบัตรที่มีขนาดใหญ่ และจำนวนมากทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดต่อธุรกิจต่างๆ เมื่อเก็บนามบัตรเป็นเวลานาน ตัวอักษรบนนามบัตรจางลง อาจทำให้เกิดการติดต่อที่ผิดพลาดขึ้น โดยทุกวันนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น และคาดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันสร้างผู้ติดต่อจากนามบัตรภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของนามบัตรลงในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ได้รับความสะดวก ง่ายกับการจัดเก็บนามบัตรยิ่งขึ้น ปัจจุบันแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลาย แต่ยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลนามบัตรที่เป็นภาษาไทยได้ แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถจัดเก็บนามบัตรที่เป็นทั้งข้อมูลภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้อีกด้วย ในโครงงานนี้ได้ทำการทดสอบกับนามบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีพื้นหลังสีขาวพบว่ามีความถูกต้อง 87.52%