Service quality of customer service Unit in Infonet (Thailand) Limited Group

โดย สากล แก้วนพรัตน์

ปี 2557

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้า 1) ในภาพรวม 2) จำแนกตามลักษณะของข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้รับการบริการ และ (3) จำแนกตามรูปแบบและประเภทการใช้บริการของผู้รับการบริการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อรับการให้บริการจากหน่วยงานบริการลูกค้าของกลุ่มบริษัทอินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 235 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่

ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ และสถานที่ตั้ง แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ประเภทการใช้บริการสื่อสารข้อมูล ขนาดความเร็วของวงจรการใช้บริการสื่อสารข้อมูลและจำนวนครั้งที่ติดต่อหน่วยงานบริการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

The purposes of this study were to examine the level of service quality of customer service unit: (1) in total aspect, (2) classified by characteristic of general information, and (3) classified by service types and service models.

Questionnaires were used as the research tool to collect data. The sample group was 235 customers who got the service from the customer service unit of Infonet (Thailand) Limited Group. Statistics used to analyze data were Frequencies, Percentages, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way analysis of variance (F-test), and Scheffe’s test.

The results found that: (1) service quality level of customer service unit in total aspect was good, (2) the difference of customers in gender, educational level, business type, and location had different opinion in service quality level of customer service unit with the statistical significance level of 0.05, and (3) the difference in data communication service type, circuit speed for data communication service, and amount of time to contact customer service unit had different opinion in service quality level of customer service unit with the statistical significance level of 0.05.

 

Download : คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้ากลุ่มบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด