Consumer behavior toward purchasing choices through electronic media

โดย สุทธิสา สิงห์แรง

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการ เลือกซื้อสินค้าจำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติ Chi – Square

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือก คุณภาพของสินค้า คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาของสินค้า และการรับคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด หรือการเปลี่ยนสินค้า เป็นอันดับต้น ๆ ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์นั้น กลุ่มตัวอย่าง เลือกซื้อสินค้าจากช่องทางเว็บไซต์เป็นหลัก สินค้าที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า และเครื่องสำอาง อยู่ในอันดับ 1 และ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 วันในหนึ่งสัปดาห์ ใช้ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าเป็นช่วงค่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไปและใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไปวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อสินค้าเพราะความสะดวกสบายในการซื้อ

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ยกเว้นในด้านเวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้อสินค้า ด้านส่วนประสมทางการตลาด และช่องทางการเลือกซื้อสินค้าส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Consumer behavior toward purchasing choices through electronic media