Weight control curriculum development for Mattayomsuksa 1 students Depsirinklongsipsam Pathumthani School

โดย พิชยา ขันตีเรือง

ปี 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการควบคุมนํ้าหนักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกายของนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรการควบคุมนํ้าหนักหลังเรียนกับก่อนเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกายของนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรการควบคุมนํ้าหนักหลังเรียนกับก่อนเรียน และ 4) เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หลังเรียนกับก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐานและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 30 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 2) แบบทดสอบความรู้ด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกาย มีค่าความยากง่าย 0.70 และค่าอำนาจจำแนก 0.24 และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกายมีค่าความเชื่อมั่น 0.70 และ 0.87 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบหลักสูตรคือ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.93–0.96 2) ความรู้ด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกายของนักเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและด้านการออกกำลังกายของนักเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Download : Weight control curriculum development for Mattayomsuksa 1 students Depsirinklongsipsam Pathumthani School