โดย: ณัฐวุฒิ อินทรักษ์
ปี: 2560

คู่มือบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวมขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับ จรรยาบรรณและประกาศต่างๆที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการควรทราบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของอาคารเรียนรวม และผู้ที่สนใจ พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเขียนคู่มือครั้งนี้

Downlaod: คู่มือบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี