คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

โดย วันชัย แก้วดี

ปี 2560

บทคัดย่อ

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ใช้การอบรมสัมมนา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย สำหรับขั้นตอนและวิธีการผลิตสื่อวีดิทัศน์นั้น มีขั้นตอนการใช้งานที่ต้องใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนเป็นแผนที่บอกเส้นทางในการทำงาน ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนงาน โดยได้มีการระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดและวิธีการให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ของฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้รวบรวมจากความรู้ประสบการณ์ในการทำงานในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ เพื่อให้คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้สมบูรณ์ที่สุด เนื้อหาสาระและขอบข่ายของคู่มือปฏิบัติงานได้กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา ในการให้บริการทางด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ใช้การอบรมสัมมนา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Download : การผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6