The relationship of internal and external factors affecting cassava’s product export to people’s republic of China (PRC)

โดย ปิยพร ช่างสาร

ปี 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการพยากรณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนจีน ปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาเป็นแบบข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ในรูปกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square: OLS) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอก ประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีค่าร้อยละ 91.81 โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ซื้อขายเป็นสกุลเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้ราคาขายที่เป็นเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น 1649.839 ตัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกรองลงมา คือปริมาณการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเวียดนาม ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

The objectives of this research were to examine the relationship between internal and external factors affecting exported cassava products to People’s Republic of China (PRC) and to investigate the internal and external influential factors to exported cassava products to People’s Republic of China. The secondary data including quantity of cassava products, internal and external factors affecting quantity of exported product to People’s Republic of China were used in this research. The primary data were annually collected in time series from 2006-2015. The Multiple Regression Models and Ordinary Least Squares (OLS) were used for data analysis. It was found that the internal and external factors showed high affecting to exported cassava products to People’s Republic of China at 91.81% and currency exchange rate was the most influential factor. If the currency exchange rate in US dollar increased, the currency exchange rate in Thai baht would relatively decrease and this resulted in the increase of quantity of export cassava products to People’s Republic of China. In addition, the affecting factors of the cassava products exported to People’s Republic of China were the quantity of cassava products in Thailand, Chinese GDP and quantity of Vietnam’s cassava exports to People’s Republic of China.

Download : The relationship of internal and external factors affecting cassava’s product export to people’s republic of China (PRC)