โดย ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

ปี 2560

บทคัดย่อ

คู่มือการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่บนคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่บนคลังข้อมูลฯ และเพื่อเป็นคู่มือใช้ในการอ้างอิงและเป็นแนวทางในการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการให้เป็นมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน โดยคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การตรวจสอบไฟล์ การสารองข้อมูล ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการ อันเป็นแนวทางที่ไว้ใช้ร่วมกันภายในหน่วยงานได้

Downloadคู่มือการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่บนคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี