The application of total productive maintenance system in reducing time of production model change in electronic component manufacturing industry

โดย ประเสริฐ ศรีทอง

ปี 2559

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของเครื่องจักรภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และเพื่อลดเวลาที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาทวีผลที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรโดยทำการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อลดระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องจักร Meco-3 ในกระบวนการผลิตชุบเคลือบผิวชิ้นงาน จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนรุ่นการผลิตมีทั้งหมด 3 กระบวนการ คือ 1) การเปลี่ยนรุ่น การผลิตด้านหน้าเครื่องจักรและด้านหลังเครื่องจักร 2) การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีดแรงดันน้ำสูง 3) การเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอเวลาหยุดเครื่องจักร รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของเครื่องจักร ก่อนการปรับปรุง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลาเฉลี่ย เท่ากับ 37.50 นาที/ครั้ง และปริมาณการผลิตของเครื่องจักร เท่ากับ 2,621,706 ชิ้น ผลหลัง จากการปรับปรุงแก้ไขเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 – เมษายน พ.ศ 2559 เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 15.00 นาที/ครั้ง ลดลงร้อยละ 60 และปริมาณการผลิตของเครื่องจักรทั้ง 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เท่ากับ 2,982,804 ชิ้นมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น361,098 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 13.77 เมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการปรับปรุง จำนวนชิ้นที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นรายได้ ต่อปีประมาณ 4,564,278.72 บาท ผลที่ได้จากการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

This independent study aimed to apply Total Productive Maintenance (TPM) system into the electronic component manufacturing industry in order to a) increase the production of the products under the limited resources and b) reduce the time of production model change which led to competitive advantages. The manufacturing processes of an electronic component manufacturing factory were studied and analyzed to reduce the time of production model change of Meco-3 machine in the surface-finishing process. The results of this study revealed that there were three processes in the production model change as follows: 1) the production model change of the front part and the rear part of the machine, 2) the production model change of the high pressure washer, and 3) the production model change of the machine shutdown time. Before the application of Total Productive Maintenance system, from October 2015 to December 2015, the averaged production model change time was 37.50 minutes, and the total number of manufactured products was 2,621,706. However, after applying TPM to reduce time of production model change, from February 2016 – April 2016, the averaged production model change time was reduced to be15 minutes, and the number of manufactured products was increased to be 2,982,804. It showed that the Application of TPM system reduced the time of production model change down to 60%. Moreover, the number of manufactured products was increased for 13.77% which also escalated the factory income of 4,564,278.72 baht.

DownloadThe application of total productive maintenance system in reducing time of production model change in electronic component manufacturing industry