The invention of Skater Mini for low camera angle movement.

จัดทำโดย ฉัตรชัย เต้พันธ์, ชวลิต คำแสง, ประวิทย์ เพชรพิพัฒน์ และ อิงครัต
แสงอุไร

สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) ในการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ โดยมีจุดมุ่งหมายใช้กับกล้องที่มีขนาดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ซึ่งอุปกรณ์รองรับกล้องจะมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ล้อ (Wheel) มี 3 ล้อ คล้ายล้อสเกตซึ่งทำจาก ยางอิลาสโตเมอร์มีแท่นล้อซึ่งทำจากเหล็ก สามารถปรับมุมองศาของล้อได้ใช้เป็นตัวเคลื่อนกล้องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความนิ่มนวล ส่วนที่ 2 บอดี้ (Body) ประกอบขึ้นเหล็กเป็นรูปวงกลมเป็นตัวรองรับช่วยน้ำหนักจากกล้อง ต่อกับล้อสามด้านที่ 120 องศา ส่วนที่ 3 เพลต (Plate) ทำจากเหล็กลักษณะคล้ายครึ่งวงกลมมีรัศมี 70 มิลลิเมตร เป็นตัวที่ใช้ยึดติดกับกล้องสามารถ Till up หรือ Till down ได้ในองศาที่จำกัด หลังจากนั้นนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มาทดลองถ่ายเปรียบเทียบกับภาพยนตร์โฆษณาจากต่างประเทศในช็อตที่ใช้ Skater Mini

ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ได้จริงและมีต้นทุนน้อยกว่า แต่จะได้ภาพที่บันทึกที่มีลักษณะเดียวกันกับการใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) ที่มีราคาสูงจากการนำเข้าจากต่างประเทศ


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) ในการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) ในการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

ขอบเขตของการศึกษา

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) ในการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ โดยมีจุดมุ่งหมายใช้กับกล้องที่มีขนาดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ซึ่งอุปกรณ์รองรับกล้องจะมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ล้อ(Wheel) มี 3 ล้อ คล้ายล้อสเกตซึ่งทำจาก ยางอิลาสโตเมอร์ มีแท่นล้อซึ่งทำจากเหล็กสามารถปรับมุมองศาของล้อได้ใช้เป็นตัวเคลื่อนกล้องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความนิ่มนวล ส่วนที่ 2 บอดี้ (Body) ประกอบขึ้นเหล็กเป็นรูปวงกลมเป็นตัวรองรับช่วยน้ำหนักจากกล้อง ต่อกับล้อสามด้านที่ 120 องศาและส่วนที่ 3 เพลต ( Plate) ทำจากเหล็กลักษณะคล้ายครึ่งวงกลมมีรัศมี 70 มิลลิเมตร เป็นตัวที่ใช้ยึดติดกับกล้องสามารถ Till up หรือ Till down ได้ในองศาที่จำกัด และมี เลเซอร์พ้อยท์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้วัดองศาของล้อกับวัตถุที่ถ่ายทำ หลังจากนั้นนำอุปกรณ์รองรับกล้องที่ประดิษฐ์ มาใช้กับภาพยนตร์โฆษณาจากต่างประเทศ


สรุปผลการศึกษา

ผลการประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) เพื่อการเคลื่อนกล้องมุมต่ำที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถถ่ายทำได้เทียบเท่ากับอุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) ของจริง มีการปรับหมุนองศาของล้อได้ล็อคองศาล้อได้และยังสามารถถ่ายได้ในสภาพที่ค่อนข้างแคบไม่เหมาะกับการวางราง
ดอลลี่ เช่น บนโต๊ะทำงาน เวลาในการประกอบอุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) กับกล้องใช้เวลาเพียง 5-10 นาที เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำแต่ยังใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) นี้อยู่ก็สามารถยกได้พร้อมกับกล้องโดยไม่ต้องถอดออกได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการถ่ายทำมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  1. สำหรับอุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) เพื่อการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ สามารถเคลื่อนกล้องได้ในระยะสั้นเท่านั้น เพราะการเคลื่อนกล้องระยะยาวอาจจะไม่สมูทเหมือนดอลลี่
  2. เมื่อใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) เพื่อการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ ไม่สามารถทิลล์อัพหรือทิลล์ดาวน์ได้ขณะถ่าย เพราะจะทำให้สมดุลเสียอาจจะทำให้กล้องล้มได้
  3. เมื่อใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) เพื่อการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ สามารถใช้ได้ในพื้นที่ราบเรียบเท่านั้น
  4. เมื่อใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) เพื่อการเคลื่อนกล้องมุมต่ำ ควรทำความสะอาดพื้นผิวของพื้นที่ก่อน
  5. หากต้องการย้ายสถานที่ถ่ายทำแต่ยังมีอุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater mini) ติดอยู่ ให้ทำการยกที่ตัว (Skater mini) หากยกที่ตัวกล้องอาจจะทำให้บอดี้กล้องเสียหายได้

รับชมผลงาน