The production of tourism documentary by using motion graphic insert technique to make it more attractive

จัดทำโดย เอกชัย วงษ์สุนทร, วีระเชษฐ์ ศิริพันธ์, เดชประยุทธ โดเหมือน และ กิตติศักดิ์ สนองรัมย์

ปีการศึกษา 2553


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษา การผลิตสารคดีเชิงท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจ

วิธีการศึกษาผู้ศึกษา ได้ผลิตสารคดีโดยการผสมสานโมชั่นกราฟิก เข้ากับตัวชิ้นงานเพื่อดึงดูดความน่าสนใจให้กับสารคดี โดยเนื้อหามุ่งเน้นการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสนใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ผลจากการศึกษาพบว่า การผลิตสารคดีท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิก
พบว่ากลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า สารคดีที่มีโมชั่นกราฟิกสอดแทรกอยู่มีความน่าสนใน การสร้างสื่อสารคดีเป็นอีกส่วนที่ช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
แสดงผลการวิเคราะการสร้าง สื่อสารคดี เรื่องการผลิตรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว เรื่อง Thailand touring โดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิก ประเมินผลโดยความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน มีผลการประเมินที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหัวข้อ โดยมีข้อสรุปจากการประเมิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.3 คะแนนของการประเมิน ซึ่งมีความหมายว่า ดี


วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิคการนำเสนอ motion graphic ผสมผสานในสารคดีเพื่อดึงดูความสนใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิคการนำเสนอ motion
graphic ผสมผสานในสารคดี เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้

ขอบเขตการศึกษา

ผู้ศึกษาผลิตสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์โดยใช้ motion graphic แทรกในสารคดีเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเนื้อหาของสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัดจันทาราม (วัดท่าซุง) โดยการถ่ายทำใช้กล้อง SONY Z7 ทำการบันทึกโดยใช้เทป SONY mini DV นำไปสู่กระบวนการตัดต่อและทำ motion graphic ด้วยโปรแกรม Final Cut Pro และ After Effect CS5 ตามลำดับ บนเครื่อง MacBook Pro 2.4 GHz Ram 4 GB DDR3 Harddisk 320 GB การ์ดแสดงผล NVIDIA GeForce GT 330M การ์ดเสียง On Board โดยใช้ระบบปฎิบัติการ Mac OS X Version 10.6.6 จากนั้นนำสารคดีที่ตัดต่อสมบูรณ์แล้วในรูปแบบแผ่น DVD ไปจัดฉายผ่านจอเครื่องฉายวีดิทัศน์ (Video Projector) ให้กับกลุ่มผู้ชมจำนวน 30 คน แล้วประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการชมสารคดี


สรุปผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา จำนวน 30 คน แสดงผลการวิเคราะการสร้างสื่อสารคดีเรื่อง การผลิตรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว เรื่อง Thailand touring โดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิก ประเมินผลโดยความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินที่แตกต่างกันออกไป ในแต่หละหัวข้อโดยมีข้อสรุปจากการประเมิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.3 คะแนน ของการประเมินซึ่งมีความหมายว่า ดี

อภิปรายผล

การผลิตสารคดีท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิก มุ่งเน้นนำเสนอวัดจันทาราม เป็นหลัก และได้ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้ความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่า จากการที่ได้รัมสารคดีนี้ จะช่วยส่งเสริม เชิญชวน ให้ประชาชน หันมาท่องเที่ยว วัด หรือสถานที่สำคัญในประเทศไทย มากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

  1. เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างกระชับ เพราะสถานที่มีเวลาเปิด – ปิด
  2. ความละเอียดในสถานที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่มาก
  3. การแบ่งงานไม่ลงตัวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  4. มีข้อจำกัดทางด้านโปรแกรม

ข้อเสนอแนะ

  1. คนตรีควรสื่ออารมณ์ได้มากกว่านี้โดยการเพิ่มทำนอง
  2. โมชั่นกราฟิกควรหลากลายมากกว่านี้
  3. กราฟิกควรจะเด่นมากกว่านี้
  4. กราฟิกช่วงแรกเนื่องจากไม่ได้ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ จึงมีโลโก้ของโปรแกรมขึ้นอยู่
  5. เสียงในการตัดต่อควรจะมีความลื่นไหลมากกว่านี้ ไม่ติดขัด

รับชมผลงาน