The Development of Circulation Services Management for Media Production of Faculty of Mass Communication Technology

จัดทำโดย นัทธพงศ์ เณรรอด;บริบูรณ์ พรายจรูญ และ อภิสิทธิ์ สท้านธรนิล

หลักสูตร เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วิธีการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล MySQL โดยจำแนกข้อมูลออกเป็น รหัส ชื่อ ประเภท ของวัสดุครุภัณฑ์จากนั้นจึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ต่อไปผู้ศึกษาได้นำผลการประเมินมาสรุปในรูปแบบของตารางและค่าเฉลี่ยเลขคณิต

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พบว่า หลังการประเมินได้ผลว่า ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ในรูปแบบของเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และเห็นความแตกต่างจากรูปแบบเอกสาร เช่น ลดระยะเวลาขั้นตอนการยืมคืน ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีความทันสมัย ซึ่งประสบความสาเร็จตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนต่อระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สมมติฐานการศึกษา

ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อกรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี

ขอบเขตของการศึกษา

ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งระบบจะนำมาทดลองใช้งานภายในคณะฯ และเพื่อให้การศึกษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้

 1. ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้
 2. ความสามารถของระบบ
  1. สามารถ เพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไข ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ได้
  2. สามารถ เพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
  3. สามารถ ค้นหา และแก้ไข สถานะการยืม – คืนข้อมูล
  4. สามารถค้นหา แก้ไข และแสดงผลสถานะการยืมคืนรวมถึงความพร้อมของวัสดุครุภัณฑ์ได้
 3. ความสามารถในการใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับต่าง ๆ
  1. สิทธิ์ในการใช้งานระบบของนักศึกษา
   1. สามารถสืบค้นรายการวัสดุครุภัณฑ์ได้
   2. สามารถส่งรายการยืมวัสดุครุภัณฑ์ได้
   3. สามารถตรวจสอบสถานะการยืมคืนได้
  2. สิทธิ์ในการใช้งานระบบของอาจารย์
   1. สามารถสืบค้นรายการวัสดุครุภัณฑ์ได้
   2. สามารถตรวจสอบสถานะการยืมคืนได้
   3. สามารถอนุมัติการยืมคืนในระดับอาจารย์ได้
  3. สิทธิ์ในการใช้งานระบบของผู้ดูแลวัสดุครุภัณฑ์
   1. สามารถ เพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไข ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ได้
   2. สามารถ เพิ่ม ลบ ค้นหา และแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
   3. สามารถ ค้นหา และแก้ไข สถานะการยืม – คืนข้อมูล
   4. สามารถค้นหา แก้ไข และแสดงผลสถานะการยืมคืนรวมถึงความพร้อมของวัสดุครุภัณฑ์ได้
   5. สามารถอนุมัติการยืม – คืนในระดับผู้ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. ระบบบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการทาให้ระบบประสบความสาเร็จมีความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุม เป็นเครื่องมือสำคัญ โดยมีทักษะของผู้บริหารหรือเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
 2. การพัฒนาระบบ หมายถึง การวิเคราะห์หาข้อด้อยของระบบในรูปแบบเก่า เพื่อนำมาปรับปรุงให้ได้ตามความพึงพอใจ ซึ่งจะมีเงื่อนไขอยู่ 4 ข้อหลัก ๆ ได้แก่ เข้าใจถึงปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ การปรับเปลี่ยน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ได้ทราบถึงประเภทและรายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ
 4. ช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สรุปผลการศึกษา

 1. ด้านการใช้งานของระบบ
  ด้านการใช้งานเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์พบว่า ในส่วนของการยืม – คืน ตรวจสอบสถานะ เมนูใช้งาน สามารถใช้ได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากกว่ารูปแบบเอกสารโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61
 2. ด้านคุณภาพของระบบ
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ในการยืม – คืนมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.28

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ดูสวยงาม และเพิ่มรูปภาพของวัสดุครุภัณฑ์
 2. ควรมีระบบการแจ้งเตือนสถานะผ่านทางสถานะอื่น SMS, E-MAIL
 3. ควรปรับฐานข้อมูล MySQL ให้มี Primary Key และ Foreign Key ที่เหมาะสมควร ใช้เป็นระบบ id และยังพบฐานข้อมูลบางตารางยังไม่ทาการ Normalization ทาให้มีปัญหาในการดึงข้อมูลจากตารางที่อยู่ต่างกัน
 4. ควรเพิ่มระบบรายงานแสดงการติดตามผลการยืมที่แสดงภาพรวมการติดตามวัสดุครุภัณฑ์ เช่น ช่วงเวลานี้มีครุภัณฑ์ใดที่ถูกยืม หรือ ครุภัณฑ์ที่เกินกาหนดแล้ว
 5. ควรเพิ่มระบบ Advanced Search เนื่องจากตอนนี้ยังค้นหาข้อมูลได้เฉพาะสิ่งที่แสดงในตาราง ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลอื่น Query Search ได้
 6. พบบางฟังก์ชั่นยังมีการทางานที่ซ้าซ้อน ควรปรับให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
 7. ควรเพิ่มรูปภาพวัสดุครุภัณฑ์และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อระบบล่ม
 8. ควรเพิ่มการออกรายงานเป็นรูปแบบเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันการยืม – คืนอุปกรณ์
 9. ควรปรับเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน
 10. ควรมีระบบตรวจตอบข้อมูลป้องกันคำศัพท์
 11. ปรับรูปแบบของเว็บไซต์ให้ดูหน้าใช้งานมากขึ้น
 12. ระบบควรเข้าใช้งานได้หลายช่องทาง เช่น มือถือ แท็บเล็ต
 13. ควรระบุเลขครุภัณฑ์ออกเป็นส่วน ๆ เช่น ตัวกล้องและตัวเลนส์กล้อง
 14. ระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถตรวจตอบวันที่จองและวันที่คืนได้
 15. ควรเปลี่ยนสีหน้าการใช้งานให้แตกต่างกันเช่น ในแต่ละส่วนบุคคลที่ใช้งานออกเป็น คนละสี
 16. ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนควรจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการขอการอนุมัติ เช่น การแจ้งเตือนทาง SMS, E-mail เป็นต้น