Media production for smoking-free housing campaign to reducing harmful of a pet

จัดทำโดย สุทัศน์ สุระถา;ศุภรา กลีบโกมุท

หลักสูตร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ (Abstract)

การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง และเพื่อการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง

ในกระบวนการผลิตสื่อผู้จัดทำได้ทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาเขียนบทและทำการผลิตสื่อ โดยผ่านกระบวนการวางแผน ถ่ายทำ ออกแบบงานกราฟิก ตัดต่อ และอธิบายผลในรูปแบบสื่อประสม โดยใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบภาพ Adobe Photoshop CS6 โปรแกรมสำหรับทำภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash CS6 ในการสร้างภาพกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหว ใช้การพากย์เสียงบรรยายประกอบ ด้วยโปรแกรมสำหรับตัดเสียง Adobe Audition CS6 และถ่ายทำด้วยกล้อง DSLR Canon รุ่น 6D ทำการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง มีความยาว 2 นาที แล้วนำภาพที่ถ่ายทำและออกแบบกราฟิกไปตัดต่อด้วยโปรแกรมสำหรับตัดต่อ Adobe Premiere Pro CS6 จากนั้นจึงนำสื่อที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับชม และทำการประเมินผลจากการสัมภาษณ์เพื่อรับฟังคำแนะนำ

ผลจากการศึกษาพบว่า การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของสื่อ สรุปได้ว่า เนื้อหาของสื่อมีการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้ค่อนข้างครบถ้วนแม้มีส่วนที่ขาด ด้านการผลิตสื่อ สื่อขาดความต่อเนื่องของกราฟิกและวีดีทัศน์ มีความขัดแย้งต่ออารมณ์ของการสื่อสาร การลำดับภาพยังไม่กลมกลืน การใช้สีในงานกราฟิกควรไปในทางเดียวกัน เวลาในการนำเสนอเหมาะสม


ผลงานนักศึกษา