จัดทำโดย ณรงค์ชัย เสริมสมบูรณ์ และ ชยานันต์ เจียมวัฒนาเลิศ

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “HIV ไม่อันตราย ไม่ทำร้ายคนใกล้ชิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก และเพื่อศึกษาคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญและประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชี่นกราฟิก เรื่อง “HIV ไม่อันตราย ไม่ทำร้ายคนใกล้ชิด”

วิธีการศึกษาทำโดยการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “HIV ไม่อันตราย ไม่ทำร้ายคนใกล้ชิด” แล้วนำสื่อไปวัดคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบประเมินคุณภาพสื่อสาหรับผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินความคิดเห็นสำหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาจากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ผลการประเมินวัดระดับความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่ติดเชื้อ HIV และสังคมได้

คำสำคัญ: การผลิตสื่อ, โมชั่นกราฟิก, HIV


นิยามศัพท์เฉพาะ

  1. โมชั่นกราฟิกหรือกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) หมายถึง งานกราฟิกที่เคลื่อนไหวได้โดยการนาเอามาจัดเรียงต่อๆ กัน คือการทาให้ภาพวาด 2 มิติของเราเคลื่อนไหวได้เหมือนการทำการ์ตูนแอนิเมชั่นนั้นเอง ปัจจุบันได้มีการใช้โมชั่นกราฟิกเป็นสื่อในโลกออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถอธิบายและทำความเข้าใจได้ง่ายเมื่อถูกสื่อสารออกไป
  2. เอชไอวี (HIV) หมายถึง เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะแบ่งตัวอย่างมากและมีการเกิดโรคที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง หัวใจ ไต เป็นต้น และที่สาคัญ คือ จะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันนี้จะทำหน้าที่สร้างภูมิเพื่อต่อต้านการติดเชื้อและมะเร็งบางชนิด
  3. เอชไอวีไม่อันตราย หมายถึง เชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง หากแต่มีการดูแลตนเองที่ดี ออกกาลังกาย รับประมานอาหารที่ดี ทาตามที่แพทย์ให้คำแนะนำก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั่วไป
  4. เอชไอวีไม่ทำร้ายคนใกล้ชิด หมายถึง หากมีการดูแลและป้องกันตนเองได้ดีเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน สวมถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ทำตามคาแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เชื้อก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การพบปะพูดคุย การกอด การรับประทานอาหาร และการใช้ห้องน้าร่วมกัน เชื้อเอชไอวีไม่สามารถติดต่อกันได้

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “HIV ไม่อันตราย ไม่ทาร้ายคนใกล้ชิด” ตลอดจนการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และการระดับความคิดเห็นจาก กลุ่มตัวอย่าง จนได้ผลสรุปการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ และได้ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้

  1. ด้านเสียง คุณภาพด้านเสียง เสียงบรรยายสามารถชัดเจนได้มากกว่านี้
  2. ด้านภาพนิ่งและกราฟิก เนื้อหาภาพนิ่ง และภาพกราฟิกสวยงามสื่อความหมายได้
    ชัดเจน เหมาะสม
  3. ด้านภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสื่อความหมายได้ชัดเจน เหมาะสม

ผลงานนักศึกษา