CREATION OF MOTION GRAPHIC ON PROBLEMS IN ELDERLY

จัดทำโดย ชวลิต อุดมพืชน์;อานนท์ สุภาจันทรสุข

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุ 2) ศึกษาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุ 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมชั่นกราฟิก

วิธีการศึกษา ได้ทำการสร้างโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ” จากนั้นนำไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านออกแบบกราฟิก ด้านเสียง และด้านเทคนิคเคลื่อนไหว เพื่อตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ของชิ้นงานและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ จากนั้นก็ศึกษาระดับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี จำนวน 60 คน

ผลการศึกษาสรุปจากแบบสอบถามพบว่า คุณภาพของสื่อ ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.8 อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.20 และผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.59 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.09 และภาพรวมของสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ” สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยรู้วิธีการเตรียมรับมือกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ได้อย่างเข้าใจ

คำสำคัญ: โมชั่นกราฟิก, ผู้สูงอายุ


ผลงานนักศึกษา