Rajamangala University of Technology Thanyaburi Isometric Map Mobile Application

จัดทำโดย นพปฎล จิตติเรืองเกียรติ;ฐานุสรณ์ เจียรสุวรรณ และ ฐิติวัสส์ ฐิติกุลรวีพงษ์

หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตโมบายแอปพลิเคชันแผนที่แบบไอโซเมตริกสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อโมบายแอปพลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 55 คนแบ่งตามคณะทั้งหมด 11 คณะ แบ่งออกเป็นคณะละ 5 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แอปพลิเคชัน ไอโซเมตริกแมพ แบบประเมินคุณภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านไอโซเมตริกแมพ ด้านเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่นำมาใช้วิเคาะห์ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติร้อยละ

จากผลการศึกษาสรุปว่า ระดับคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันแผนที่แบบไอโซเมตริกสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น มีผู้เชียวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลมหาวิทยาลัย ด้านไอโซเมตริก และ ด้านเทคนิคพิเศษแอปพลิเคชันน ด้านละ 1 ท่าน ได้พบว่า ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.89 และด้านเทคนิคพิเศษ คุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.96 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คนแบ่งตามคณะทั้งหมด 11 คณะ แบ่งออกเป็นคณะละ 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นเพศชาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27 และเพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 มีอายุอยู่ในกลุ่ม 17-19 จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 อายุอยู่ในกลุ่ม 20-22 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และ อายุอยู่ในกลุ่ม 23-25 จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54 พบว่าคุณภาพอยู่ในระดับ 3.97 ซึ่งอย่าในระดับคุณภาพปานกลาง

คำสำคัญ: ไอโซเมตริก, แผนที่, แอปพลิเคชัน


คำนิยามศัพท์เฉพาะ

  1. แผนที่ (Map) คือ รูปแบบร่างพื้นที่ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละภูมิภาคที่สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบของพื้นที่หรือภูมิภาคได้ แต่แผนที่จะแบ่งออกไปเป็นหลายประเภท เช่น แผนที่เล่ม, แผนที่เฉพาะเรื่อง, แผนที่ธรณีวิทยา, แผนที่เศรษฐกิจ, แผนที่รัฐกิจ, แผนที่กายภาพ เป็นต้น
  2. ไอโซเมตริก (Isometric) เป็นกระบวนการวาดรูปทรงสามมิติ ที่มีมุมเอียง 30 องศา โดยที่ทั้ง 2 ข้างของภาพนั้นจะเท่ากัน และความยาวของทุกด้านจะมีขนาดเท่ากัน
  3. ไอโซเมตริกแมพ (Isometric Map) เป็นแผนที่รูปทรง 3 มิติ ที่มีรูปทรงอัตราส่วนลดขนาดลงมาจากของจริง
  4. Application (แอปพลิเคชัน) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้น ๆ ว่า App (แอป) คือ โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่าง ๆ (สารานุกรม IT, 2559)