โดย: รัชดาภรณ์ แสงศรี

ปี : 2561

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 และข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ของแต่ละหน่วยงาน ที่เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยรวมและร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เหตุผลที่ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558-2560 เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับพันธกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และมหาวิทยาลัยนำเป็นแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผล

Download: ผลงานวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560