โดย หฤทัย ตันกุละ

ปี 2561

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำแนกตามวิธีการรับนักศึกษาได้แก่ โควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง เพื่อเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จำแนกตามการวิธีการรับนักศึกษา และเพื่อเสนอแนะแนวทางธำรงรักษานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 –2556 จำนวน 3,972 คน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสำเนาข้อมูลในรูปฐานข้อมูล (database) นำมาจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล สถานภาพการเป็นนักศึกษา

ผลการวิจัยในประเด็นหลักสรุปได้ว่า (1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2556 ด้วยวิธีการสอบตรง มีจำนวนนักศึกษาสูงที่สุด จำนวน 2,224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.99 (2) เปรียบเทียบจำนวน และร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2556 พบว่านักศึกษาที่มีจำนวนร้อยละของนักศึกษาคงอยู่สูงที่สุด คือ นักศึกษาแอดมิชชั่น คิดเป็นร้อยละ 67.57 (3) นักศึกษาโควตา มีจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสูงที่สุด จำนวน 1,125 คน โดยสาเหตุหลักที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คือ ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา (ไม่มารายงานตัว) มีจำนวนสูงที่สุด คือ 1,505 คน รองลงมา คือ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อเกิน 1 ปี จำนวน 435 คน ถัดมาคือ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 162 คน และลาออก จำนวน 139 คน

Download: งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง