โดย: มนูญ ใจสุข
ปี: 2561

บทคัดย่อ

คู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการสถานการกีฬา และการยืมอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการขอใช้สนามและสถานการกีฬา ตั้งแต่เริ่มกระบวนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกัน ซึ่งงานบางอย่างอาจต้องใช้ความละเอียดในการทำงานโดยเฉพาะงานที่เป็นเอกสาร และอาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาดได้

ทั้งนี้ จึงได้จัดทำคู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางด้านงานกีฬา และผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของท่านได้

Download: คู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา