โดย บุษบา สถิรปัญญา

ปี 2560

สาระสังเขป


คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวม ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น โดยอธิบายรายละเอียด การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ตามกรอบแนวทางหรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและงบประมาณได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Download : คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี