โดย นพวรรณ โลนุช
ปี 2561


บทคัดย่อ

คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และได้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลงได้

 

Download : คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบบัญชีสามมิติ (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี