โดย :  รุ่งโรจน์ สุทธิสุข

ปี: 2562

สาระสังเขป


การวิเคราะห์โอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผู้วิเคราะห์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ จำนวน 2 ข้อ ได้แก่เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวความคิด และวิเคราะห์โครงสร้างหลักของกฎ ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประกาศสภาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อนำแนวทางการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงความสอดคล้องของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประกาศสภามหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้วิธีการพรรณนา เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้แก่ เอกสาร ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

Download: รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง โอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี