โดย ชลธิชา ศรีอุบล

ปี 2562


คำนำ

ฝ่ายข่าว กองประสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน ซึ่งสนับสนุนทั้ง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย มีภารกิจและหน้าที่หลัก คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยมีการให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ ต้องใช้วิธีการและเทคนิคการเขียนข่าว เพื่อให้ข่าวน่าสนใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเขียน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อต้องการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานการเขียนข่าว ฝ่ายข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติงานการเขียนข่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องและข่าวได้รับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบสําหรับผู้สนใจและผู้ที่กําลังปฏิบัติงานด้านนี้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

Downloadคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์