โดย ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร

ปี 2560


บทคัดย่อ

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีความต้องการที่จะติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว การติดตามงานในระบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในรูปแบบของการโทรสอบ การส่งเอกสารเพื่อสอบถามค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งการจัดการด้านเวลาที่ใช้เวลานาน การติดตามผลการ สิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นในกรณีการติดตามผลการดำเนินงานจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลกัน ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทางานเป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อำนวยความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก จากสาเหตุดังกล่าว

งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการติดตามงาน โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web application เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถใช้งานในสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ การติดตามผล การปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติถึงสถานะใด ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยและใช้โปรแกรม PHP Hypertext Preprocessor ซึ่ง PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบประเมินการใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับใช้วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย การปฏิบัติเป็นแบบอิสระ สามารถกำหนดขึ้นให้เหมาะกับงานหรือกิจกรรมที่ต้องการวัดผลการวิจัยปรากฎว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน และระบบสามารถสนับสนุนการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


Abstract

Currently, the agencies involved in research. There is a need to follow up on the performance. To be accurate, complete, convenient and fast. Tracking the work in the same system that is used in the form of exam calls. Sending documents to inquire is quite complicated. Both time-consuming management. Tracking results Waste a lot of time In addition, in the case of tracking performance from one location to another far away. Is still a problem Which is well- known Information technology has played a very active role. Helps increase work efficiency Very convenient, accurate and fast for users from the cause.

This research has used information technology to develop a job tracking system. Which is developed in the form of a Web application that facilitates users to be able to use it easily, quickly and accurately?  Can be used in various places. That’s can connect to the internet network. Tracking performance report on the progress of work and can check that which operations have been performed? Systems developed by relying on and using the PHP Hypertext Preprocessor program, which PHP is a computer language, such as scripting language. In this language, commands are stored in a file called script. Examples of scripting languages, such as JavaScript, Perl, etc. The characteristics of PHP that are different from other scripting languages ​​are PHP developed and designed. For use in creating HTML documents that can automatically insert or edit content effectively and the tools used in the research is the evaluation form for use which is an ideal tool for measuring behavior on the range of skills free practice. Can be set up to suit the job or activity that needs to be measured. It turns out that the developed system has a very good level of satisfaction. Therefore, it can be concluded that the information system for monitoring the external research funding of The Rajamangala University of Technology Thanyaburi has been developed to be practical. Meets the needs of users and the system can support the follow-up of research work outside Rajamangala University of Technology Thanyaburi quickly and efficiently

Downloadการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี