โดย ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์

ปี 2562


คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง  การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเล่มนี้ รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ของสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นระบบ สามารถกำหนดการทำงาน ควบคุมงาน ติดตามการทำงาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

Downloadคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์