Motivation Affecting the Decision to Apply to Work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย ศุภานัน พุฒตาล

ปี 2562


บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจโดยรวม คือการพัฒนา ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นคน ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดาเนินการอย่างเหมาะสมเป็นระบบสามารถ เชื่อมโยงการจัดการผลการปฏิบัติการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ทำหน้าที่หลักในด้านการเรียน การสอนและการพัฒนางานวิจัย กับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสนับสนุน งานทางด้านธุรการและวิชาการ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจในการ ตัดสินใจเลือกสมัครทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกสมัครทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทางด้านสรรหาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสรรหาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอบเขตกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้ คือผู้ที่สนใจและสมัครเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม โดยที่ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น199 ชุด จึงนำข้อมูล ดังกล่าวมาประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.000 โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการ และค่าตอบแทน ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านชื่อเสียงองค์การ และค่านิยม อยู่ในระดับมาก การวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ อายุงานหรือประสบการณ์ในการทำงาน (จากที่ทำงานเดิม) ลักษณะองค์การ (จากที่ทำงานเดิม) ภูมิลำเนา และตำแหน่งงานที่สมัครที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นปัจจัยด้านระดับการศึกษาและระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่ม ปริญญาโท มี่ค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มปริญญาตรี โดยมีค่าระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.003 และมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.21 และปัจจัยระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่ม 15,000-19,000 บาท กลุ่ม 20,000-25,000 และ กลุ่ม 26,000-30,000 บาท โดยมีค่าระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.040,0.019 และ 0.004 และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.22,0.30 และ 0.41 ตามลำดับ


Abstract

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Is a government organization with an overall mission Is to develop the potential of human resources to have knowledge, skills, and abilities Suitable personality to be a person Complete both physically and mentally. human resource management that is operated appropriately and systematically can link the management of work performance efficiently. Therefore, knowledge, skills and abilities of people It is important at present, the university personnel are divided into 2 groups which are academic personnel group Main function in education Teaching and research development with support personnel groups Which supports administrative and academic work.

Research to study the demographic differences in motivation to choose to work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi.And to study the relationship between attitude factors and motivation in deciding to apply for work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. With the objective to be a guideline for executives and officers responsible for recruiting human resources to have better and more efficient recruitment. By the scope of this research sample Is interested and applying to work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi Both academic and support by using questionnaires as a tool for data collection by distributing questionnaires in which the researcher received a complete set of 199 responses, so the data was processed and analyze statistical values through Statistical Software Package (SPSS).

Research found that Motivation Affecting the Decision to Apply to Work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi with a statistical significance of 0.000 in descending order, namely Regarding opportunities for growth and self-development The highest level was followed by the relationship with colleagues. Welfare and compensation in nature Is at the highest level And the item with the least mean is Regarding reputation, organization, and values At a high level The research can summarize the analysis results based on hypotheses, data on personal factors, gender, age, age, work or experience in Work (from the original workplace), organizational characteristics (From the original workplace), domicile and different positions that apply, there is no difference in motivation to make a decision to apply. With significant statistical significance at 0.05, except for the factors of education level and monthly income, found that the master group Mean more than a bachelor group With a significant level of 0.003 and averaging 0.21 and a monthly income factor Found that groups of more than 30000 baht have a mean less than 15000-19000 baht groups, 20000-25000 groups and 26000-30000 baht groups with a significant level of 0.040,0.019 and 0.004 and have a mean difference of 0.22,0.30 And 0.41 respectively.

DownloadMotivation Affecting the Decision to Apply to Work at Rajamangala University of Technology Thanyaburi