โดย อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

ปี 2563


คำนำ

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการ บรรณาธิการผู้ช่วย รวมถึงผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานได้ทราบรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเทคนิคสำคัญ ของการปฏิบัติงานที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงในการทำงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงาน กองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรีบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานและมีคุณค่าต่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง

Downloadกระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี