โดย: ประจวบ ถวายทาน
ปี: 2561

สาระสังเขป:


คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (การบริหารจัดการเงินรายได้) ของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้รวบรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนรับเงิน-จ่ายเงิน กระบวนการขออนุมัติในหลักการ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดเก็บตรวจสอบเอกสาร, จำนวนเงินและส่งเงินค่าสถานการกีฬาให้กองคลังจัดเก็บ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่าย) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ขออนุมัติเงินสนับสนุนภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุม คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ผู้อำนวยการ ขออนุมัติเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขออนุมัติค่ารักษาพยาบาล และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานการเงิน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความยุ่งยากสำหรับผู้ไม่มีทักษะเฉพาะด้านดังกล่าว และอาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาด ส่งผลเสียหายแก่ทางราชการได้

งานการเงิน ได้ตระหนักถึงปัญหา ความยุ่งยากดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานการเงิน(การ
บริหารจัดการเงินรายได้) ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน สามารถทำแทนกันได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

Download: คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (Financial works)