โดย: ประจวบ ถวายทาน
ปี: 2561

สาระสังเขป:


คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม แนวปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการกอง รายละเอียด กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขอบเขตงานทั้งหมด และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้รวบรวมข้อแนะนำต่าง ๆ ในการเป็นเลขานุการ งานเลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆ หน่วยงาน เพราะจะทำให้งานในสำนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการ ในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร เป็นศูนย์รวมงานองค์กร เป็นผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกองค์กร

Download: คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)