โดย วีรนุช พานทอง

ปี 2561


คำนำ

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภารกิจและหน้าที่หลัก คือเป็นหน่วยงานสายสนับสนุน ซึ่งสนับสนุนทั้ง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online

การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) ขึ้นนี้ เนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเริ่มให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมานั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการรายงานการประเมินตนเองคือ ระบบ CHE QA 3D ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั่วประเทศไทยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรผ่านระบบได้ง่ายขึ้น และสามารถนำผลการประเมินของแต่ละหลักสูตรไปเป็นคู่เทียบ (Bench marking) กับหลักสูตรที่มีลักษณะ เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ผลการประเมินระดับหลักสูตรที่ปรากฏในระบบ CHE QA 3D นี้ จะใช้ในการอ้างอิงเพื่อ ขอรับรองหลักสูตร (Thai Qualifications Register: TQR) กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถใช้รายงานการประเมินตนเองนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

 

Downloadคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)