โดย จรัสศรี บุญสอน

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการงานต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนงานนั้น ยังมีรายละเอียดของระเบียบ พระราชบัญญัติกฎกระทรวง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านั้นไม่อาจบรรจุไว้ในคู่มือเพียงเล่มเดียวนี้ได้

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจรับพัสดุเล่มนี้ รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกำหนดการทำงาน ควบคุมงาน ติดตามการทำงานและได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทุกท่าน


Download: คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ