โดย กัมพล ดวงสีใส

ปี 2563


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีขอบเขตของงานคือการบริหารจัดการด้านการจัดทำแบบคำขอเสนอโครงการ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำหนังสือราชการ การจัดทำเอกสารด้านการอนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ซึ่งจะเน้นศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนางานด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550 และระเบียบของกระทรวงการคลัง มีขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ


Downloadคู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา