โดย จันทิมา เจริญผล

ปี 2563


สาระสังเขป

คู่มือนี้เป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับระบบดังนี้ 1) ผู้พัฒนาระบบ : เป็นการรวบรวมขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาและสร้างระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและสร้างระบบการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้ดูแลระบบ : เป็นการรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบในการให้บริการ ช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานระบบฯ และ 3) ผู้ใช้งานระบบ : คู่มือการใช้งานระบบส่งเสริม การเรียนรู้ ฯ สำหรับผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการใช้งานระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การทบทวนบทเรียน และการเรียนรู้ล่วงหน้า และยังเป็นการพัฒนาระบบ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ สำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) Credit Bank ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งยังรองรับการยกเว้นการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและสอบผ่าน ได้รับประกาศนียบัตร IC³ GS5 หลักสูตร Internet and Computing Core Certificate Global Standard 5

ในคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วยความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขตเนื้อหา นิยามศัพท์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนการผลิตสื่อ การเรียนรู้ อย่างละเอียดครบทุกขั้นตอน โดยนำเสนอเป็นขั้นตอนประกอบภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน และเทคนิควิธีการที่ค้นพบเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรมสามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Downloadคู่มือปฏิบัติงาน ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน