โดย เทียมเมฆ ไชยคง

ปี 2562


สาระสังเขป

กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนำข้อมูลการบริการให้คำปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา สถานการกีฬา การบริการด้านสุขภาพอนามัย งานทหารและผ่อนผันทหาร การประกันอุบัติเหตุ การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress ซึ่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องมีช่องทางที่หลากหลาย และช่องทางหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ เป็นอย่างมากก็คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีความสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากขั้นตอนในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์มีหลายขั้นตอน และเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของ กองพัฒนานักศึกษาเล่มนี้ขึ้น

ในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ของกองพัฒนานักศึกษา เทคนิค และข้อพึงระวังในการดำเนินงาน โดยนำเสนอในลักษณะของ Flowchart และการอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด


Downloadคู่มือปฏิบัติงานการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress