โดย ศิรินภา จันทร์จิระ

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 1) ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2) รับรู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3) เป็นเอกสารค้นคว้า อ้างอิง สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Object) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) กลยุทธ์ (Strategy) รวมไปถึงงบประมาณต่างๆที่ได้รับ การจัดสรรต่าง ๆ


Download: คู่มืองานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี