โดย ศิรินภา จันทร์จิระ

ปี 2563


บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี ข้อมูลที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เป็นผลการดำเนินงานรวม และร้อยละของการบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Result – KR) ที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีผู้ศึกษามีความสนใจวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายใน โดยข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้ทำให้ทราบผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ หรือข้อมูลในส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานในอนาคตต่อไป


Download: รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี