คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ฐิติรัตน์ เริ่มสอน

ปี 2564


สาระสังเขป:

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ ผู้จัดทำคู่มือฯ ได้รวบรวมรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆจากประสบการณ์จริง นับตั้งแต่สังกัดสถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ จนปัจจุบันโอนภาระงานบุคลากร และครุภัณฑ์มาสังกัดฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา โครงการยกย่องผู้มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็นการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม แก่สังคมและชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ เพื่อรับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541-ปัจจุบัน

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการประสานงานและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์ความรู้ขององค์กรและเป็นข้อมูลพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


Download: คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี