คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเงินทดรองราชการในระบบ ERP และระบบ Krungsri Cash Link ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย อริสรา สุดสระ

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเงินทดรองราชการในระบบ ERP และระบบ Krungsri Cash Link ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆเกี่ยวกับเงินทดรองราชการในระบบ ERP และระบบ Krungsri Cash Link อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนการนั้นมีรายละเอียดของระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติซึ่งรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเงินทดรองราชการในระบบ ERP และระบบ Krungsri Cash Link ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี