โดย ปรียาณัฐ หงษ์ทอง

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย สำหรับ คณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายใน และเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน ในการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงานรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ สามารถเรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ หรือตอนที่จะย้ายงานใหม่มีขั้นตอนในการทำงานที่แน่นอน ทำให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น


Download: คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช