คู่มือปฏิบัติงาน: การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

โดย วีณา อยู่ในวงษ์

ปี 2564


สาระสังเขป

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการและสวัสดิการของนักศึกษางานวิชาทหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์การเตรียมเอกสาร หลักฐานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ รับรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ชายและหญิง การจัดทำคู่มือการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาทหารมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสารแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานวิชาทหารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาทหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาทหาร ดังนั้นจึงได้รวบรวมแนวทาง การดำเนินงาน และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


Download: การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร