โดย วัชรากร  เฉลิมวัฒน์

ปี 2564


สาระสังเขป

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการรถยนต์ราชการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือที่จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจถึงวิธีการขั้นตอน บริหารจัดการรถยนต์ราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รวมรวบหลักปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานรถยนต์ราชการส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการรถยนต์ราชการส่วนกลาง ซึ่งผู้เขียนหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Download: การบริหารจัดการรถยนต์ราชการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี