Impact of Electric Vehicle Loads on Power System Stability

โดย กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ปี 2565


สาระสังเขป

ตำราฉบับนี้ได้นำเสนอผลกระทบของโหลดยานยนต์ไฟฟ้าต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง (Impact of Electric Vehicle Loads on Power System Stability) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 04411807 หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Selected Topics in Electrical Power Engineering) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเกิดองค์ความรู้สมัยใหม่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์การไหลของระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง การแบ่งประเภทยานยนต์ไฟฟ้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อต่อกริด เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์เสียนภาพระบบไฟฟ้ากำลังเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การกำหนดตำแหน่งการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง

ตำรานี้จะได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการต่อยอดเพื่อไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์เชิงลึก จึงจำเป็นต้องถ่ายทอดให้นักศึกษาหรือนักวิจัยทราบว่าต้องวิเคราะห์เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของสูตรความรู้ หรือศาสตร์เฉพาะด้านนี้


Download:Impact of Electric Vehicle Loads on Power System Stability