โดย  นฤมล จิตตะคาม

ปี  2564


สาระสังเขป:

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำขั้นตอนและกระบวนการทางานเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานมาเรียบเรียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน

Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี