คู่มือปฏิบัติงาน: การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

โดย วีณา อยู่ในวงษ์

ปี 2564


สาระสังเขป:

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการและสวัสดิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์และดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวน การดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร แก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ ตนในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทหาร ดังนั้นจึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติ การดำเนินงาน และขั้นตอนต่าง ๆเพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Download: การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)