Trait Leadership of Educational Administrators in Chinese Private Schools in Bangkok

โดย เบญจพร ห่อประเสริฐ

ปี 2563


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาโรงเรียนจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจีนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) ด้านมีสติปัญญาที่ชาญฉลาด ผู้บริหารควรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการวางนโยบายและวางแผนงาน มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ เปิดรับแง่มุมใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต (2) ด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารควรยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการดำเนินชีวิต ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนถือปฏิบัติ (3) ด้านมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้บริหารต้องกล้าพูด กล้าคิด กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะลงมือทาเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เคารพและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง (4) ด้านมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ ผู้บริหารควรมีการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในทางที่ดี และมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา (5) ด้านมีความมุ่งมั่นพัฒนา มุ่งความ สำเร็จ ผู้บริหารควรมุ่งที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่าง เหมาะสม และสามารถยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและพร้อมแก้ไขปรับปรุง (6) ด้านมีความกระตือรือร้น ผู้บริหารควรมีความใฝ่รู้ ใส่ใจในการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ โดยการประยุกต์ทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม


ABSTRACT

This study aimed to: 1) study trait leadership of educational administrators in Chinese private schools in Bangkok, and 2) investigate the practical guideline of developing trait leadership of educational administrators in Chinese private schools in Bangkok.
The population of the study included 200 teachers in Chinese schools in Bangkok under the Office of the Private Education Commission and six school administrators of Chinese private schools in Bangkok. The instruments for data collection consisted of questionnaires and interview forms. The statistics used in the study included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results indicated that: 1) the overall trait leadership of the educational administrators in Chinese private schools in Bangkok was at a high level. 2) The practical guideline of developing trait leadership of the educational administrators in Chinese private schools in Bangkok consisted of six dimensions, including: (1) having high intelligence: administrators should have analytical thinking skills and be able to synthesize policy planning and work planning, be able to analyze data and situations, be open minded and accept new aspects for future advancement; (2) having integrity: administrators should adhere to truth and rightness, support, and believe in rightness and integrity by encouraging teachers and students in creating values of integrity; (3) having self-confidence: administrators should dare to speak, think, take a risk, take action to initiate and create new things, as well as respect themselves and have self-esteem, which indicate their self-confidence; (4) having emotional and psychological maturity: administrators should express positive thoughts and emotions, and have good relationship with every personnel in the school; (5) having success-oriented mindset: administrators should commit to resource allocation thoroughly and promote various activities to develop personnel appropriately, and accept the consequences of their actions with readiness to improve; (6) having enthusiasm: administrators should be inquiring to develop their own and other people’s knowledge and abilities, and be up-to-date by implementing theories appropriately to develop their schools.


Download: Trait Leadership of Educational Administrators in Chinese Private Schools in Bangkok