Inspection and Testing of Internal Fire Protection and Suppression Systems in the Office of the president Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย อิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร

ปี 2565


สาระสังเขป:

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งได้รวบรวมหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบัน กฎระเบียบต่าง ๆ เทคนิควิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร


Download: Inspection and Testing of Internal Fire Protection and Suppression Systems in the Office of the president Rajamangala University of Technology Thanyaburi