โดย อรพินท์ อังกุรวิโรจน์

ปี 2565


สาระสังเขป

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการเสนอของบประมาณสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเสนอของบประมาณให้เหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณต่อไปในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของมหาวิทยาลัยในต่อไป


Download: รายงานการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี