โดย นันทนา นิจจอหอ

ปี 2565


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน เงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ กองคลัง และเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และทำให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการการขอยืมเงิน การส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่สนใจเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้


Download: คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี